Najważniejsze parametry techniczne oczyszczalni ścieków przemysłowych

Obowiązujące regulacje związane z ochroną środowiska wymagają, by woda wykorzystywana na potrzeby działalności przemysłowej po zakończeniu procesów, w których była niezbędna, została poddana oczyszczeniu, zanim będzie mogła być przekazana do wód powierzchniowych lub podziemnych. W pozwoleniu wodno-prawnym wydawanym podmiotowi, który ma zamiar używać wody, określa się szczegółowo parametry, jakie muszą być uzyskane w efekcie pracy zainstalowanej oczyszczalni ścieków przemysłowych. Przekonajmy się, z jakich technik korzysta się najczęściej i które z parametrów mają największe znaczenie.

 

Jakie metody oczyszczania mogą być używane w oczyszczalniach przemysłowych?

Oczyszczalnie przemysłowe mogą wykorzystywać rozmaite technologie oczyszczania ścieków, w zależności od ich charakterystyki. Z reguły będzie to połączenie kilku metod zaliczanych do filtracji mechanicznej, określanej też jako fizyczna oraz chemicznej, a także biologicznej. Wśród wybieranych najczęściej mogą się znaleźć m.in. flotacja i sedymentacja, koagulacja oraz flokulacja, jak też neutralizacja czy technologie wyparne np. zagęszczanie albo krystalizacja. Stosuje się ponadto sorpcję i filtrację oraz mikrofiltrację, a także techniki membranowe np. ultrafiltrację lub odwróconą osmozę. Możliwe jest również używanie technologii jonitowych.

 

Jakie charakterystyki oczyszczalni ścieków są najważniejsze?

Podstawowym parametrem określającym możliwości oczyszczalni ścieków jest wskaźnik BZT (Biochemiczne Zapotrzebowanie na Tlen) i ChZT (Chemiczne zapotrzebowanie tlenu), OWO (Ogólny węgiel Organiczny), pH czy zawartość kationów i anionów. W przypadku oczyszczalni przemysłowych równie istotne będą jednak poziomy poszczególnych zanieczyszczeń mogących znajdować się w ściekach np. zawartość metali ciężkich.