Co się dzieje ze ściekami, które trafiają do oczyszczalni?

We wszystkich obiektach, w których korzysta się z wody, powstaje z reguły pewna ilość ścieków, która musi zostać prawidłowo zagospodarowana. W przypadku domów mieszkalnych i większości obiektów użytkowych trafiają one do kanalizacji, a stamtąd do oczyszczalni ścieków, by po oczyszczeniu zostać skierowane do wód powierzchniowych lub gruntowych. W pierwszym etapie ścieki muszą być poddane tzw. podczyszczaniu, a w kolejnym procesom biologicznym. Najlepszym sposobem na efektywne radzenie sobie z zanieczyszczeniami poprzemysłowymi albo bytowymi jest więc budowa oraz właściwa eksploatacja oczyszczalni ścieków odpowiednio przystosowanej do konkretnych warunków. Przekonajmy się, w jaki sposób mogą być oczyszczane ścieki.

 

Mechaniczne oczyszczanie ścieków

Proces oczyszczania ścieków ma zwykle charakter wieloetapowy i składa się z kolejnych procesów technologicznych ułatwiających pozbywanie się zanieczyszczeń. Choć dokładny zakres niezbędnych zabiegów zależy od rodzaju ścieków, najczęściej pierwszym etapem oczyszczania jest mechaniczna filtracja zanieczyszczeń. Na tym etapie mogą być stosowane np. specjalne kraty lub sita wychwytujące większe zanieczyszczenia. Drobniejsze frakcje mogą być wychwytywane w piaskownikach, które bardzo często pełnią dodatkowo rolę tłuszczowników wychwytujących substancje flotujące.

 

Biologiczne i chemiczne oczyszczanie ścieków

Ścieki są głównie oczyszczane metodami biologicznymi. Pozwalają one na usunięcie substancji organicznych przez ich rozłożenie na prostsze związki nieorganiczne – m.in. dwutlenek węgla i woda. Wykorzystywaną w tym procesie technologią, szczególnie na dużych oczyszczalniach jest najpopularniejsza metoda tzw. osadu czynnego. Ścieki są odpowiednio napowietrzane i poddawane działaniu bakterii, a finalnie rozdzielane na ciecz i osad poddawany utylizacji. Podczas oczyszczania stosowane są również chemiczne metody wspomagające, polegające na dodaniu środków neutralizujących niektóre, zawarte w ściekach substancje. Obsługa oczyszczalni przemysłowych. Jakie umiejętności muszą nabyć osoby zajmujące się codzienną eksploatacją urządzeń oczyszczających? Przeczytaj na naszym blogu